Υπηρεσίες

Ηλεκτρομυογράφημα

Με το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) ελέγχεται η λειτουργία των περιφερικών νεύρων, δηλαδή των νεύρων του σώματος που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, και η λειτουργία των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης, δηλαδή του σημείου όπου το νεύρο «ενώνεται» με το μυ.

Για πρώτη φορά εφάρμοσαν ηλεκτρομυογραφικές μεθόδους στις Η.Π.Α. Φυσίατροι και αργότερα ασχολήθηκαν με τη μέθοδο αυτή και Νευρολόγοι. Σήμερα διεθνώς ασχολούνται με την ΗΜΓ ορισμένοι Φυσίατροι και ορισμένοι Νευρολόγοι. Είναι μια καθαρά ιατρική πράξη, γιατί στην κατάληξη αξιόπιστης διάγνωσης πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν και κλινικές παράμετροι συμπτωματολογίας.
Η χρησιμότητα της ΗΜΓ είναι σημαντική σε πολλά διαγνωστικά προβλήματα που έχουν σχέση με το νευρομυϊκό σύστημα, αλλά κυρίως συνεισφέρει τα μέγιστα στη διαφορική διάγνωση συνδρόμων πιέσεως νεύρων και μυοπαθειών.

Το καθ’ εαυτό ΗΜΓ εκτελείται με την τοποθέτηση ειδικών λεπτών βελονοειδών ηλεκτροδίων μέσα σε συγκεκριμένους μυς, που επιλέγονται ανάλογα με το διαγνωστικό στόχο, και μπορεί ο εξειδικευμένος γιατρός να ξεχωρίσει εάν υπάρχει βλάβη στους ίδιους τους μυς ή στα νεύρα που τους τροφοδοτούν.

Η ταχύτητα αγωγιμότητας νεύρων, εκτελείται με την εφαρμογή ηλεκτρικών ερεθισμών πάνω σε συγκεκριμένα σημεία κατά την πορεία των περιφερικών νεύρων και την καταγραφή της αντίδρασης τους με επιφανειακά ηλεκτρόδια πάνω σε μυς που δέχονται νεύρωση από αυτά τα νεύρα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευκρινιστεί εάν πάσχει ένα ή περισσότερα νεύρα, εάν αφορά στην αισθητικότητα, στην κινητικότητα ή και στα δύο, τη βαρύτητα της βλαβης και τις πιθανότητες αποκατάστασης της.